Krushfest

Regulamin

 

Regulamin festiwalu Krushfest

I

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej  „Regulaminem”) został wydany na podstawie   przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2001 nr 1 poz. 1298 z zm., (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatorów imprezy: zespół muzyczny Krusher, reprezentowany przez Adama Pucykowicza, zwanych dalej „Organizatorem”.

Koncerty w ramach „KRUSHFEST 2017” (zwane dalej „Imprezą”) odbędą się w dniu 08.09.2018 roku przy zbiorniku wodnym "Skałki" - Przystanek Kwiatowa, ul. Kwiatowa, 38-200 Jasło.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 „Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

„Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment Przystanku Kwiatowa Jasło, na której przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.


II

1. Wstęp na teren Imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim osobom po ukazaniu ważnego biletu.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • napojów alkoholowych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

3. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

5. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów, którzy sprawują nad nimi pieczę.

8. Podczas imprezy odbywają się konkursy z nagrodami.

- udział w konkursach jest dobrowolny,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników biorących udział w konkursach ani za to co zrobią z nagrodami, 

- uczestnik może odmówić przyjęcia nagrody,

9. Organizator nie odpowiada za treści przekazywane przez zespoły podczas koncertów.

10. Organizator nie odpowiada, ze niestawienie się lub spóźnienie zespołu na czas próby i koncertu. Wszelkie pretensje i niejasności proszę kierować do managera danego zespołu. 

III

8. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek     podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby porządkowe  i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

9. Organizatorzy w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

10. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

11. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

 • Zaplecze techniczno-socjalne,
 • Widownia – miejsca stojące,
 • Zespoły wejścia głównego,
 • Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

12. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a)pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b)Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

13. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego  uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

15. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.


IV

15. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

16. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


V

17. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • na stronie internetowej festiwalu www.krusfest.eu
 • na terenie Przystanek Kwiatowa, gdzie odbywać się będzie Impreza
Wykonanie: Bartosz Wierzbicki 2012